utolsó frissítés: 2007. febr. 7.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Népi nevek, népi hagyományok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 273 p.
 • > Nyelvi kapcsolatok, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. (Benő Attilával). AESZ, Kolozsvár, 2003. 222 l.
 • > A kreatív nyelvhasználat és az iskola. (Nagy L. Jánossal). Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. Budapest. 140 l.
 • > A megmaradás esélyei. Anyanyelvű oktatás, magyarságtudomány, egyetem Erdélyben. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. Budapest, 1999. 200 l.
 • > Az anyanyelv mítosza és valósága. AESZ-füzetek 5. Kolozsvár, 1999. 103 l.
 • > Teremtő nyelv. Bukarest, 1988, Kriterion, 247 l.
 • > Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete. Bukarest, 1985, Kriterion, 368 l. (Szabó Attilával).
 • > A kalotaszegi népi hímzés és szókincse. Bukarest, 1979, Kriterion, 326 l.
 • > Idegen szavak szótára I-II. Bukarest, 1979, Kriterion, 382 és 405 l. (Bakos Ferenccel és Teiszler Pállal).
 • > A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. Bukarest, 1977, Kriterion 1070 l. (Márton Gyulával és Vöő Istvánnal).
 • > Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató. Bukarest, 1976. Kriterion, 256 l. (új, átdolgozott kiadásban: Budapest, 1996, Nemzeti Tankönyvkiadó, 218 l.) (Szabó Attilával).
 • > A nyelv világa.Kolozsvár, 1972, Dacia Kiadó, 208 l. (Szabó Zoltánnal és Teiszler Pállal).

Tankönyv, egyetemi jegyzet

 • > Magyar nyelv és irodalomolvasás. Tankönyv a VIII. osztály számára. Bukarest, 1985. (A Nyelvi ismeretek című részt Tamás Évával)
 • > Magyar nyelv. Tankönyv a VII. osztály számára. Tankönyvkiadó, Bukarest, 1983. (Kalapáti Jolánnal)
 • > A magyar nyelv tanítása az V-VIII. osztályban. Tankönyvkiadó, Bukarest. 1982. (Kuszálik Piroskával)
 • > Magyar nyelv. Tankönyv a VI. osztály számára. Tankönyvkiadó, Bukarest. 1982. (Kabán Annamáriával és Kalapáti Jolánnal)
 • > Magyar nyelv. Tankönyv az V. osztály számára. Tankönyvkiadó, Bukarest. 1981. (Kuszálik Piroskával)
 • > Szemelvények a magyar nyelvemlékekből. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, 1971. (Kósa Ferenccel).

Tanulmány, szakcikk

 • > A moldvai magyar nyelv szótára - elvek és problémák. In: Kiss Jenő szerk.: Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. MNyTK. 221. sz. Kiadja a Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2004. 180-196.
 • > A romániai magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai. Kisebbségkutatás 2004, 13/1: 76-85; Korunk 2004/11: 63-73.
 • > Die juristische Regelung des Sprachgebrauchs in Rumänien und die Muttersprachensprecher. In: Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 21. Budapest, Europa Institut 2003. Hrsg. Ferenc Glatz. 71-86. (Benő Attilával)
 • > Többletek és hiányok. In: Hajdú Mihály-Keszler Borbála szerk.: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Tinta Kiadó, Budapest, 2003. 278-281.
 • > A kisebbségi magyar nyelv helyzete, állapota, esélyei. Nyelvünk és Kultúránk 32, 124. sz. (2002/6). 7-13.
 • > A magyar nyelv helyzete Erdélyben. In: Maróti István - Székely András Bertalan szerk.: A magyar nyelv ma néktek végső menedéktek... Küzdelem a magyar nyelvért a három régióban. Anyanyelvápolók Szövetsége /Budapest/, 2002, 17-29.
 • > A nyelvi állomány tervezése a külső régiókban. Nyelvünk és Kultúránk 32, 120. sz. (2002. 2), 22-29.
 • > A tudomány látlelete önmagáról. In: Tánczos Vilmos - Tőkés Gyöngyvér szerk.: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. Sapientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. III, 251-261.
 • > The Dynamics of Identity - a Different Approach. Minorities Research. A Collection of Studies by Hungarian Authors. No 4, 2002. Lucidus Kiadó, Budapest. 8-14.
 • > Örökség és kihívás. Az erdélyi magyar nyelvtudomány a század- és ezredfordulón. In: Tánczos Vilmos - Tőkés Gyöngyvér szerk.: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. I. kötet. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 15-50.
 • > A hiány tünetei a külső régiók magyar nyelvi változataiban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLV, 2001, 1-2: 117-123.
 • > A kisebbségi identitás dinamikája - más megközelítésben. Kisebbségkutatás 10, 2001, 1: 15-20.
 • > A kisebbségi nyelvváltozat és nyelvi helyzet szépírói megjelenítése Páskándinál. In: Színes eszmék nem alszanak. Szépe György 70. születésnapjára. Szerk. Andor József - Szűcs Tibor - Terts István. Pécs, 2001. II, 946-950.
 • > Nyelv és ethosz. In: A nyelv nevelő szerepe. Pécsi TE. 2001. 10-14.
 • > Szöveg és szituáció. In: Petőfi S. János - Békési Imre - Vass László szerk.: Szemiotikai szövegtan 14. JGyF Kiadó, Szeged, 2001. 29-36.
 • > Szövegfragmentumok - fragmentált szöveg egy írói plakáton. In: Andor József - Benkes Zsuzsa - Bókay Antal szerk.: Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2002. 412-416.
 • > Újabb magyar nyelvi fejlemények az országhatáron innen és túl. In: Balázs Géza-A. Jászó Anna-Koltói Ádám szerk.: Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Kiadó, Budapest. 383-386.
 • > A Homoród vidéki tájszólás. In: Cseke Péter - Hála József szerk.: A Homoród füzes partján... Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000. 195-216.
 • > Anyanyelvűség, többnyelvűség, integráció és a kisebbségek. Hitel 2000/10, 11-19.
 • > Csupán helyesírás vagy annál több? Korunk 10, 2000, 7: 32-33.
 • > Eltérő szerkezetek kiegyenlítődése a nyelvi kontaktusban. In: Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. Szerk. Borbély Anna. Budapest, 2000. 165-171.
 • > Látlelet a szórványhelyzet nyelvi következményeiről. Erdélyi Múzeum 62, 2000, 3-4: 287-290.
 • > Magyarságtudomány és hungarológia határán. Hungarológia 2, 2000, 3: 230-233.
 • > Milyen magyar nyelvet tanítsunk? In: Nagy L. János szerk.: A helyesírás és a millenium. Gyula, 2000-2001. 75-83.
 • > The University: The Minority's Need of Universality. Minorities Research. Budapest, 2000. 2: 71-78.
 • > Asymmetriefaktoren bei kollektiver Zweischprächigkeit. Kulturdialog und akzeptierte Vielfalt? Rumänien und rumänische Sprachgebiete nach 1918. Stuttgart, 1999. 215-222.
 • > Az egyetem-szindróma. Hitel 12, 1999, 8: 67-71.
 • > Csak sírni tudok magyarul ... Korunk 10, 1999, 10: 5-8.
 • > Der Status der ungarischen Sprache an der Universität von Klausenburg. Siebenbürgen. Magie einer Kulturlandschaft. Klausenburg. 1999. 119-131.
 • > Evaluation of the Hungarian Language by our Neighbours. Minorities Research. Budapest, 1999. 88-91.
 • > Gyérülés és szétszórattatás. Gondolatok a szórványok nyelvi helyzetéről. Nyelvünk és Kultúránk 106, 1999, 92-95.
 • > Tankönyvek feketelistán. Köznevelés 55/23: 8.
 • > A kisebbségi tankönyvírás csapdái és dilemmái. Magyar Felsőoktatás 1998, 10: 38-39.
 • > Die Muttersprächlichkeit des religiösen Lebens im heuteigen Siebenbürgen. Ural-Altaische Jahrbücher 15, 1997/1998. 107-115.
 • > Érvek a kolozsvári székhelyű, önálló, magyar oktatási nyelvű egyetem ügyében. Magyar Felsőoktatás 1998, 8: 35.
 • > Gondolatok a magyar nyelv mai helyzetéről. Magyar Nyelv 94, 1998, 1: 43-48.
 • > Idegen-e a magyar nyelv a Kárpát-medencében? In: Történelmünk a Duna-medencében. Kolozsvár-Temesvár, 1998. 27-37.
 • > A magyar nyelv státusa a kolozsvári egyetemen. Magyar Felsőoktatás 1997, 8, 9: 30-31.
 • > A növénynevek és a földrajzi nevek viszonyáról. In: B. Gergely Piroska - Hajdú Mihály szerk.: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Miskolc, 1995. Augusztus 28-30). MNyTK. 209. sz. Budapest-Miskolc, 1997. 427-430.
 • > A ritualizált szöveg. In: Péntek János szerk.: Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Kolozsvár, 1997. 329-334.
 • > Kert, gyepű, határ. Ethnographia 108, 1997, 1-2: 219-234.
 • > Kontaktusjelenségek és folyamatok a magyar nyelv kisebbségi változataiban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 41, 1997, 1: 37-50.
 • > A hungarológia dilemmái kisebbségben. Magyar Szemle 1996. jún. 630-640.
 • > A magyar-román interetnikus kapcsolatok néhány nyelvi vonatkozása. In: Katona Judit-Viga Gyula szerk.: Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei (Az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga). Miskolc, 1996. 113-120.
 • > Aszimmetria-tényezők a kollektív kétnyelvűségben. In: Terts István szerk.: Nyelv, nyelvész, társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65. Születésnapjára barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól. JPTE, Pécs, 1996, I, 219-223.
 • > Nyelv és szórvány. In: Jelen és jövő a szórványkutatásban. Temesvár, 1996. 24-34.
 • > Szociolingvisztikai dilemmák. Korunk VII/9, 1996. szept. 36-42.
 • > A Daphnék az erdélyi népi növényismeretben. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. Kolozsvár, 1995. 34-41.
 • > A kisebbségi iskolák kétnyelvűsége és kettősnyelvűsége. Irodalmi Szemle (Pozsony) XXXVIII, 1995, 3: 82-87.
 • > A kollektív kétnyelvűség három típusa. Kétnyelvűség III, 1995, 2: 1-8.
 • > Anyanyelvű oktatás és az anyanyelv oktatása Erdélyben. In: Anyanyelvi nevelés - embernevelés. Országos Anyanyelv-oktatási Napok. Eger, 1994. júl. 4-7. MNyTK. 198. sz. Budapest, 1995. 41-51.
 • > Kós Károly írói nyelve és a kalotaszegi népnyelv. In: Kós Károly egyetemessége felé. Tanulmányok, cikkek, emlékezések, levelek és dokumentumok. Marosvásárhely, 1995. 71-77.
 • > Magyar nyelvi különfejlődés a Kárpát-medencében. XXV. Kazinczy Napok Kassa '94. Pozsony, 1995. 72-85.
 • > Az anyanyelv ökológiája Erdélyben. Kétnyelvűség II, 1994, 1: 8-16.
 • > Koreszmék és rögeszmék. Magyar Szemle III/11, 1994, 1177-1187.
 • > Normagondok Erdélyben (1793-1993). Magyar Nyelvőr 118, 1994, 2: 133-144.
 • > A magyar nyelv iskolai oktatásának reformja Romániában a nyolcvanas években. Új Pedagógiai Szemle 43, 1993, 2: 70-74.
 • > Magyar nyelvi gondok Romániában. Magyar Nyelvőr 117, 1993, 4: 482-485.
 • > Magyarságtudomány és magyar nyelvtudomány Kolozsváron. Magyar Nyelv LXXXIX, 1993, 3: 288-296.
 • > Regionalitás a szójelentés körében. Nyitrai Nemzetközi Nyelvészeti Konferencia előadásai (1992. szept. 17-18). Hungarológia 3. Budapest, 1993. 153-157.
 • > Kísérlet a regionális szintű román nyelvi hatás mértékének kvantifikálására. In. Kontra Miklós szerk.: Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Linguistica Series A, Studia et dissertationes 9. Az MTA Nyelvtudományi Intézete 1992. 159-164.
 • > A nyelvi közlés zavarai, különös tekintettel a kommunikáció kontextusára. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXXIV, 1990, 2: 31-38.
 • > Cercetările de dialectologie maghiară din R. S. R. In: Dialectologica, Bucureşti, 1989. 263-268.
 • > A román-magyar nyelvi kölcsönhatás néhány szemantikai vonatkozása. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXV, 1981, 1: 77-81.
 • > A romániai magyar nyelvtudományi kutatások. In: A romániai magyar nemzetiség. Kriterion, Bukarest, 1981. 286-312.
 • > Az alakor (Triticum monococcum L.) Erdélyben. Ethnographia XCII, 1981, 2-3: 259-277. (Szabó T. E. Attilával)
 • > A régi növényvilág és változásai a kalotaszegi földrajzi nevek tükrében. In: Teiszler Pál szerk.: Nyelvészeti tanulmányok 1980. Kriterion, Bukarest, 1980. 1313-172. (Szabó T.E. Attilával)
 • > Kerti virágok és dísznövények Kalotaszegen. In: Népismereti Dolgozatok 1980. Kriterion, Bukarest, 1980. 100-114. (Szabó T.E. Attilával)
 • > Rendszerszerűség és produktivitás a Phaseolus népi terminológiájában. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXII, 1978, 2: 175-190.
 • > Egy háromszéki falu népi növényismerete. Ethnographia LXXXVII, 1976, 1-2: 302-225. (Szabó T. E. Attilával)
 • > O încercare de clasificare sincronică a regionalismelor. Studia UBB Phil. 1976, XXI, 43-52. 203-225.
 • > A hímzés és a hímzett ruhadarabok néhány szemiotikai funkciója Kalotaszegen. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XIX, 1975, 1: 59-64.
 • > Az Anyanyelvünk és az erdélyi magyar nyelvművelés új szakasza. In: Gálffy Mózes és Murádin László szerk.: Anyanyelvünk művelése. Cikkek és tanulmányok. Kriterion, Bukarest, 1975. 119-123.
 • > Adalékok román eredetű népi növényneveink ismeretéhez. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XVIII, 1974, 1: 98-102.
 • > A tájszók leíró szempontú osztályozásáról. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XVI, 1972, 2: 231-241.
 • > A kalotaszegi nyelvjárás kutatásának története. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XV, 1971, 1: 5-20.
 • > A néprajzi leírás néhány kérdése a népi foglalkozások szókincsének vizsgálatában. Studia UBB Phil., 1971, 1: 67-78.
 • > A lexikológia néhány módszertani kérdése és a magyar szakszókincs-kutatás. Studia UBB Phil., 1970, 2: 73-85.
 • > A rövidebbet húzza. Magyar Nyelvőr XCIV, 1970, 2: 233-235.
 • > Román eredetű elemek Gvadányi munkáiban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XI, 1967, 1: 13-23.

Recenzió, interjú

Szerkesztés

 • > Magyar értelmező kéziszótár. Akadémiai Kiadó 2003 (átdolgozás, előszerkesztés).
 • > Magyarul megszólaló tudomány. Apáczai Enciklopédiájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében. Szerk. Péntek János. Budapest, Lucidus Kiadó. 264 l. /szerkesztés és előszó/
 • > Fazakas Emese szerk.: Román-magyar közigazgatási szótár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadója, Sepsiszentgyörgy, 2002.
 • > Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége kiadványsorozatának, AESZ-füzeteknek a gondozása, kiadása, 7. füzete a Román-magyar közigazgatási szójegyzék (Kolozsvár, 2000.)
 • > Szöveg és stílus. Kolozsvár, 1997.
 • > A moldvai csángó nyelvjárás atlasza I-II. Budapest, 199l.
 • > Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Bukarest, Kriterion, 1987 (szerk. és előszó).

Lektorálás

 • > Magyar-román közigazgatási szótár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy, 2004. /kiadás, lektorálás, előszó/

Közreműködés

 • > Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. /közreműködés az erdélyi anyaggal/
 • > Hungarológia és dimenzionális nyelvészet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyvaskyla 2001. aug. 6-10). Szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső és Péntek János. Debrecen - Jyväskylä 2002.
 • > Nyelvelméleti tanulmányok. Bukarest, Kriterion, 1975. (Teiszler Pállal)

Előadás